Search filter:
تیپ املاک و مستغلات
نوع معامله
شهر
بازسازی
پل
قیمت (/$):
مساحت (مترمکعب.):
اتاقها:
دستشویی:
طبقه:
ایوان:
:
تمام سطور 33900 یاداشت
فروشی خانه
2020-07-22
ID: 81466
1 797 612 042 599 204 014 216 000 72 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/دامنه های نوتسبیدزه خیابان گ.ژخنتی
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 1
مساحت: 64 مترمکعب.
طبقه: 2/10
فروشی/کرایه ای منزل شخصی/ویلا/هتل
2018-02-05
ID: 64655
1 050 000 350 000 600 000 200 000 / $
نوساز, نوسازی شده  
: گریگلاتی
اتاقها: 6
اتاق خواب: 5
: 2
مساحت: 350 مترمکعب.
فروشی خانه
2018-03-29
ID: 66120
900 000 300 000 600 000 200 000 / $
نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سولولاکی خیابان ل.اساتیانی
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
: 2
مساحت: 150 مترمکعب.
طبقه: 2/3
فروشی/کرایه ای خانه
2017-11-03
ID: 62565
990 000 330 000 711 000 237 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/واکه خیابان ماربدا
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 1
مساحت: 110 مترمکعب.
طبقه: 5/9
فروشی/کرایه ای خانه
2017-12-05
ID: 63288
1 350 450 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سابورتالو خیابان دُلیدزه
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 75 مترمکعب.
طبقه: 1/7
فروشی خانه
2019-04-04
ID: 74729
810 000 270 000 588 000 196 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/واکه خیابان شروشا
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
: 2
مساحت: 165 مترمکعب.
طبقه: 4/10
فروشی/کرایه ای خانه
2019-04-23
ID: 75216
1 140 000 380 000 927 000 309 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/واکه کوچه ابولادزه
اتاقها: 6
اتاق خواب: 3
: 3
مساحت: 256 مترمکعب.
طبقه: 10/11
فروشی خانه/هتل
2018-10-02
ID: 70133
735 000 245 000 525 000 175 000 / $
غیراستاندارد, نوسازی شده  
: تفلیس/واکه خیابان ت. تابیدزه
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
: 2
مساحت: 170 مترمکعب.
طبقه: 1/4
فروشی خانه
2019-10-10
ID: 78193
2 049 000 683 000 1 881 000 627 000 / $
نوساز, ساختمان سفید  
: تفلیس/واکه خیابان تک تکی شویلی
اتاقها: 7
اتاق خواب: 5
: 3
مساحت: 369 مترمکعب.
طبقه: 5/10
فروشی/کرایه ای خانه
2017-09-16
ID: 61327
561 000 187 000 405 000 135 000 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/سولولاکی کوچه اماخلابا
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 75 مترمکعب.
طبقه: 2/4