فروشی فضای تجاری
ID: 32941
2120
2015-01-15
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان اصلی واجا پشولا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 200 000 400 000 / $
مترمکعب. = 4 000 1 333 / $
Options:
Data:
مساحت: 300 مترمکعب.
طبقه: 1
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...