کرایه ای فضای تجاری
ID: 96599
63
2024-02-21
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سولولاکی
Street - خیابان ش.دادیانی
:
0 0 / $
:
2 100 700 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
اینترنت
گاز. گرمایشی
اب. گرم
Data:
مساحت: 28 مترمکعب.
دستشویی: 1
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...