فروشی زمین
ID: 92966
11
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - گلدانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
3 600 000 1 200 000 / $
مترمکعب. = 2 400 800 / $
Options:
Data:
مساحت: 1500 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...