فروشی خانه
ID: 92962
21
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - چوگورتی
Street - خیابان اقماشنبلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 050 000 350 000 / $
مترمکعب. = 5 250 1 750 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 200 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 3)
اتاقها: 6
اتاق خواب: 5
دستشویی: 1
حیاط: 7 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...