فروشی خانه
ID: 92961
18
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - چوگورتی
Street - خیابان اقماشنبلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
360 000 120 000 / $
مترمکعب. = 2 466 822 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 146 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 3)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
دستشویی: 2
نوع پروژه: غیراستاندارد
مترو: مرجانیشولی
بازسازی: قدیمی باسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...