فروشی اداره
ID: 92960
276
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان تاماراشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
4 500 000 1 500 000 / $
مترمکعب. = 10 714 3 571 / $
Options:
انبار
اینترنت
گرمایش مرکزی
دو تایی
Data:
مساحت: 420 مترمکعب.
دستشویی: 4
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...