فروشی زمین
ID: 90246
46
2022-08-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - تسکنتی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
450 000 150 000 / $
مترمکعب. = 1 044 348 / $
Options:
Data:
مساحت: 431 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...