کرایه ای فضای تجاری
ID: 89496
24
2022-06-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دیداوبه
Street - خیابان- آ. تسرتلی
:
0 0 / $
:
6 600 2 200 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
پارکینگ عمومی
اینترنت
گرمایش مرکزی
دو تایی
Data:
مساحت: 118 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 5)
اتاقها: 5
دستشویی: 1
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...