کرایه ای فضای تجاری
ID: 89495
30
2022-06-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان ن. ژوانیا
:
0 0 / $
:
5 640 1 880 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
Data:
مساحت: 217 مترمکعب.
طبقه: 1
اتاقها: 6
دستشویی: 1
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...