فروشی خانه
ID: 84567
9
2021-05-01
موقعیت:
شهر - باکوریانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
99 000 33 000 / $
مترمکعب. = 2 302 767 / $
Options:
پارکینگ عمومی
اسانسور
Data:
مساحت: 43 مترمکعب.
طبقه: 4
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: ساختمان سفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...