فروشی خانه
ID: 84566
13
2021-05-01
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - میدان تاویسوپلعبیس
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
750 000 250 000 / $
مترمکعب. = 7 653 2 551 / $
Options:
انبار
حمام
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 98 مترمکعب.
طبقه: 1
اتاقها: 4
اتاق خواب: 3
دستشویی: 3
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...