فروشی خانه
ID: 84262
32
2021-04-08
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان ن. ژوانیا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
450 000 150 000 / $
مترمکعب. = 3 750 1 250 / $
Options:
کولر
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 120 مترمکعب.
طبقه: 13 (Total 14)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 5 مترمکعب.
ایوان: 7 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...