کرایه ای فضای تجاری
ID: 84241
23
2021-04-07
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - چوگورتی
Street - خیابان اقماشنبلی
:
0 0 / $
:
1 800 600 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
Data:
مساحت: 97 مترمکعب.
طبقه: 1
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...