فروشی اداره
ID: 83791
39
2021-02-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان ای. اباشیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 110 000 370 000 / $
مترمکعب. = 5 550 1 850 / $
Options:
کولر
انبار
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
Data:
مساحت: 200 مترمکعب.
اتاقها: 5
دستشویی: 3
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...