فروشی خانه
ID: 81152
19
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دامنه های نوتسبیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
127 500 42 500 / $
مترمکعب. = 2 056 685 / $
Options:
Data:
مساحت: 62 مترمکعب.
طبقه: 9 (Total 16)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: ساختمان سفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...