فروشی فضای تجاری
ID: 65430
5621
2018-03-02
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دیدی دیخمی
Street - بزرگراه اقماشنبلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
60 000 000 20 000 000 / $
مترمکعب. = 4 937 1 646 / $
Options:
Data:
مساحت: 12153 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 3)
اتاقها: 30
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...