کرایه ای Building
ID: 65326
1887
2018-02-27
موقعیت:
شهر - روستاوی
:
0 0 / $
:
54 000 18 000 / $
:
0 0 / $
:
75 000 000 25 000 000 / $
مترمکعب. = 30 979 10 326 / $
Options:
Data:
مساحت: 2421 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...