فروشی منزل شخصی
ID: 63064
6014
2017-11-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان قیپیانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 200 000 400 000 / $
مترمکعب. = 1 500 500 / $
Options:
انبار
دوش
تلفن
اینترنت
اب. گرم
Data:
مساحت: 800 مترمکعب.
مساحت زمین: 300 مترمکعب.
اتاقها: 8
اتاق خواب: 5
دستشویی: 2
حیاط: 3 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: قدیمی باسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...