فروشی هتل
ID: 61397
2099
2017-09-19
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - میدان تاویسوپلعبیس
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
126 000 000 42 000 000 / $
مترمکعب. = 9 000 3 000 / $
Options:
Data:
مساحت: 14000 مترمکعب.
اتاقها: 180
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: سیاه وسفید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...