فروشی زمین
ID: 56060
4313
2017-02-17
موقعیت:
شهر - گاردابانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
66 600 000 22 200 000 / $
مترمکعب. = 30 10 / $
Options:
Data:
مساحت: 2220000 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...