فروشی زمین
ID: 54941
4438
2016-12-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دیخمی 9
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
51 150 000 17 050 000 / $
مترمکعب. = 93 31 / $
Options:
Data:
مساحت: 550000 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...