فروشی زمین
ID: 47061
1341
2016-03-24
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان زاناپیرو
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
87 759 000 29 253 000 / $
مترمکعب. = 4 500 1 500 / $
Options:
Data:
مساحت: 19502 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...