فروشی زمین
ID: 21877
1844
2014-01-15
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ناوتلوخی
Street - خیابان کیزیکی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
55 180 980 18 393 660 / $
مترمکعب. = 135 45 / $
Options:
Data:
مساحت: 408748 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...