Search filter:
تیپ املاک و مستغلات
نوع معامله
شهر
بازسازی
پل
قیمت (/$):
مساحت (مترمکعب.):
اتاقها:
دستشویی:
طبقه:
ایوان:
:
تمام سطور 34524 یاداشت
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84560
1 950 650 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/ودزیسی خیابان ه.آباشیدزه
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 2
مساحت: 125 مترمکعب.
طبقه: 4/5
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84559
1 800 600 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو خیابان تکورچلی
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 1
مساحت: 68 مترمکعب.
طبقه: 10/12
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84558
1 500 500 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو خیابان کوستاوا
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 1
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 16/21
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84557
2 100 700 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 2
مساحت: 100 مترمکعب.
طبقه: 12/22
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84556
2 400 800 / $
نوساز, نوسازی شده جدید  
: تفلیس/واکه خیابان ت. تابیدزه
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
: 1
مساحت: 90 مترمکعب.
طبقه: 5/9
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84555
1 650 550 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو خیابان ال.قازبگی
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 67 مترمکعب.
طبقه: 4/21
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84554
900 300 / $
غیراستاندارد, نوسازی شده  
: تفلیس/سولولاکی خیابان سولخانی-صبا
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 70 مترمکعب.
طبقه: 3/3
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84553
900 300 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو خیابان جیکیا
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 42 مترمکعب.
طبقه: 3/6
کرایه ای خانه
2021-04-29
ID: 84552
1 200 400 / $
نوساز, نوسازی شده  
: تفلیس/سابورتالو خیابان میروتادزه
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
: 1
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 6/24
فروشی زمین
2021-04-29
ID: 84551
750 000 250 000 / $
 
: تفلیس/تسکنتی
مساحت: 865 مترمکعب.